World Café nad mapou

Metoda World Café vytváří atmosféru kavárny, ve které účastníci u kavárenských stolů diskutují o předem stanovených otázkách. Účastníci jsou rozděleni do menších skupin po čtyřech až pěti lidech a jsou usazeni ke stolu. Průběh metody je koordinován hlavním organizátorem a každá skupina si volí svého facilitátora. Skupiny účastníků mají k dispozici flipchartový papír, na který zapisují své odpovědi, a v pravidelných intervalech se mezi stoly přesunují. Doba určená ke skupinové diskuzi nad jednou otázkou je dvacet až třicet minut, ale může být i kratší. Facilitátor vždy zůstává u stejného stolu, zaznamenává závěry z diskuze a představuje je nově příchozí skupině účastníků. Doba trvání dialogu k jedné otázce je dvacet až čtyřicet minut. Na závěr seznámí facilitátoři s výsledky všech skupin přítomné (Slocum-Bradley, 2003).

Metoda World Café navazovala v projektu na předchozí dílčí výsledky průzkumu na téma: Co pro Vás znamená Hlavní třída v Ostavě-Porubě? Dílčí výstupy sloužily jako podklad pro vytvoření témat, kterým se věnovaly skupinové diskuze. Témata byla stanovena následovně: lidé a jejich aktivity; prostory, prostředí a jejich stav, užívání a potenciál; symbolické významy a místa; nepříjemnosti a problémy; a výzvy a možnosti, příležitosti.

Účastníky metody World Café tvořili zástupci aplikačních garantů a spolupracujících organizací. Účastníci byli hlavním organizátorem rozděleni do pěti skupin po čtyřech osobách. Ke každé skupině byl přiřazen jeden člen projektového týmu s funkcí facilitátora a jeden člen týmu s funkcí pozorovatele. Každá skupina obdržela rovněž barevné lepicí štítky a psací potřeby. U každého stolu byla k dispozici mapa Hlavní třídy, do které účastníci na barevných štítcích vnášeli své odpovědi a přiřazovali je k místu, kterého se týkala. Každý stůl se zabýval otázkami k jednomu z výše uvedených témat. Na skupinovou diskuzi byl stanoven časový limit, po jehož uplynutí se účastníci přesunuli k dalšímu stolu. Facilitátoři a pozorovatelé zapisovali odpovědi účastníků, seznamovali účastníky s odpověďmi předchozích skupin, a na závěr představili souhrnné závěry.

Facilitátoři a pozorovatelé své poznámky předali zbylým členům projektového týmu. Výsledky byly zpracovány do textové podoby a převedeny do grafické podoby mapy.


Mapa


Cílová skupina

Účastníkem metody World Café může být kdokoliv, kdo má zájem o téma a o přispění vlastním názorem. Omezení cílové skupiny vyplývá pouze z počtu účastníků a kapacity prostoru. V našem případě byli účastníky zástupci aplikačních garantů projektu, stakeholderů a spolupracujících organizací.

Kroky realizace

 1. Specifikace tematických okruhů a otázek
 2. Určení facilitátorů a diskuze postupu
 3. Zaslání pozvánek na setkání
 4. Realizace metody World Café
 5. Vyhodnocení výsledků jednotlivých diskuzních skupin
 6. Zpracování grafické podoby mapy
 7. Seznámení účastníků s výsledky

Základní principy realizace

 • Metoda je založena na dobrovolnosti účastníků
 • Účastníci musí být informováni, jak bude metoda probíhat, a tedy je potřeba zajistit koordinaci metody formou srozumitelnou pro všechny účastníky
 • Zapojení komunikační partneři musí být informováni o tom, jak bude s daty dále nakládáno
 • Každý účastník má právo sdělit svůj názor
 • Účastníci se vzájemně respektují
 • Vždy mluví jeden účastník
 • Každý účastník má právo říct „stop“, pokud nechce na otázku z nějakého důvodu odpovídat (důvod přitom nemusí uvádět)
 • Účastníci sdílí časový prostor na vyjádření svých myšlenek

Co je pro realizaci potřeba zajistit

 • Místnost pro realizaci
 • Stoly pro 4 až 6 osob
 • Kávu, vodu, hrníčky, sklenice
 • Hudební přehrávač, reproduktory
 • Flichartové papíry
 • Psací potřeby
 • Lepicí štítky
 • Moderátor

Možné návazné metody

 • Místnost pro realizaci
 • Stoly pro 4 až 6 osob
 • Kávu, vodu, hrníčky, sklenice
 • Hudební přehrávač, reproduktory
 • Flichartové papíry
 • Metoda World Café je vhodná ve spojení s jinými aktivitami realizovanými s větším počtem účastníků, jako například konference nebo workshopy. Možné návazné metody mohou být Talking Walls, Konzultační stánek, Komunitní procházka, Online nástroje pro sběr informací či Scénáře budoucnosti.

Výhody a nevýhody použití

Výhody
Nevýhody
Rozvíjení původních témat/otázek
Nechuť účastníků sdělovat názory před celou skupinou
Zisk perspektivy účastníků
Nelze zapojit širokou veřejnost
Využití skupinové dynamiky
Nezkušenost facilitátora při podněcování diskuze

Rozšiřující tipy a doporučení

Téma každého stolu by mělo být důkladně zváženo a jasně definováno. Stanovená témata či otázky by se neměly tematicky překrývat. Během diskuze je možné pustit hudbu, která časově vymezí prostor pro diskuzi. Diskuzi je však možné vést bez hudby a naopak může hudba představovat začátek přestávky. Účastníkům je vhodné předat na začátku jmenovky, na které si sami určí, jak chtějí být osloveni. Je také vhodné vymezit čas na krátké seznámení účastníků před začátkem diskuze. Každý z účastníků by měl obdržet vlastní psací potřebu a vlastní lepicí štítky. Facilitátor by měl mít také psací potřeby a blok, do kterého si bude zapisovat poznámky. Roli pozorovatele je možné vymezit dvěma způsoby – může pozorovat práci facilitátora a nabídnout mu zpětnou vazbu, nebo může rovněž zapisovat odpovědi účastníků, čímž se sníží riziko opomenutí zápisu důležité odpovědi.

Příklady dobré praxe

The World Café. (nedatováno). Dostupné z: http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/research/
The World Café. (nedatováno). Dostupné z: http://www.theworldcafe.com/global-impact/stories/Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2021