Fokusní skupina

Cílem setkání je získat informace o názorech a postojích zapojených osob. Fokusní (ohnisková) skupina je určená pro menší skupiny, v ideálním případě pro 6 až 12 osob. Prostřednictvím ohniskové skupiny získáváme data za využití skupinové interakce, která probíhá v debatě na téma (ohnisko) určené výzkumníkem. Ohnisková skupina povzbuzuje skupinovou interakci a spontaneitu a umožňuje pozorovat členy cílové populace, jak aktuálně reagují na dané téma (Patton, 2002). Ideální možností je využití moderované fokusní skupiny, kdy je moderátor zodpovědný za průběh a řízení skupiny a využití pozorovatele, který zachycuje dění ve skupině a případně využije možnosti skupinu spolumoderovat upozorněním na důležitý aspekt diskuze nebo podnícením účastníků k rozvedení tématu (Švaříček, Šeďová, 2007). Fokusní skupiny mohou být strukturované, polostrukturované a nestrukturované. Využití polostrukturované fokusní skupiny má přitom výhodu v tom, že určuje jádro rozhovoru a zároveň nechává prostor pro nabalování dalších témat a otázek. V rámci námi organizované fokusní skupiny byla využita metoda trychtýře, kdy bylo postupováno od obecných témat ke konkrétním. Výhodou tohoto způsobu vedení ohniskových skupin byla lepší možnost udržet určitou základní úroveň diskuze o jednotlivých tématech a přitom zajistit účastníkům skupiny dostatečný prostor pro vyjádření se (Patton, 2002).

Takto nastavená fokusní skupina v projektu konkrétně sloužila k zisku představy aplikačních garantů projektu o podobě Metodiky participace; byly proto stanoveny následující okruhy témat: účel metodiky, očekávání od metodiky, obsah metodiky a plánované využití metodiky.

Fokusní skupina byla svou povahou validizační, předcházel jí sběr dat formou dotazníku s otevřenými otázkami zaměřujícího se na stanovené okruhy otázek. Agregované odpovědi aplikačních garantů byly přitom při fokusní skupině promítány formou Power Point prezentace.

Fokusní skupina byla nahrávána na diktafon a získaná data sloužila k validizaci a rozšíření podkladu pro tvorbu Metodiky participace.


Cílová skupina

V obecné rovině je cílová skupina fokusní skupiny značně široká a vždy záleží na konkrétním tématu fokusní skupiny. V našem případě byla fokusní skupina tvořena zástupci aplikačních garantů projektu, spolupracujícími organizacemi a projektovým týmem (n=14).

Kroky realizace

 1. Specifikace tématu a jeho okruhů
 2. Zisk vyjádření aplikačních garantů k okruhům témat formou elektronicky zaslaného dotazníku s otevřenými otázkami
 3. Souhrnné zpracování dat od aplikačních garantů formou odpovědí na otázky dotazníku
 4. Vytvoření prezentace z výsledků dat dle jednotlivých otázek a agregovaných odpovědí
 5. Zaslání pozvánek na fokusní skupinu
 6. Realizace fokusní skupiny
 7. Zpracování nahrávky z fokusní skupiny formou odpovědí na výzkumné otázky

Základní principy realizace

 • Metoda je založená na dobrovolnosti účastníků
 • Při realizaci metody je nezbytné zachovávat mlčenlivost a anonymitu získaných dat
 • Zapojení komunikační partneři musí být informováni o tom, jak bude s daty dále nakládáno
 • Každý člen fokusní skupiny má právo sdělit svůj názor
 • Členové fokusní skupiny se vzájemně respektují
 • Vždy mluví jeden člen fokusní skupiny
 • Každý člen fokusní skupiny má právo říct „stop“, pokud nechce na otázku z nějakého důvodu odpovídat (důvod přitom nemusí uvádět)
 • Členové fokusní skupiny sdílí časový prostor na vyjádření svých myšlenek

Co je pro realizaci potřeba zajistit

 • Místnost pro realizaci
 • Kulatý stůl
 • Diktafon
 • PC techniku pro tvorbu prezentace a analýzy dat
 • Zkušeného moderátora a pozorovatele/ spolumoderátora

Možné návazné metody

Lze využít v kombinaci se všemi participativními technikami.

Rozšiřující tipy a doporučení

Využití fokusní skupiny jako validizačního nástroje pro data z dotazníků.

Příklady dobré praxe

Morgan, D., L. (2001). Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.

Výhody a nevýhody použití

Výhody
Nevýhody
Rychlý zisk a rozšíření dat
Nechuť účastníků sdělovat názory před celou skupinou
Využití dvou vln sběru dat pro zajištění validních dat
 
Zisk perspektivy účastníků fokusní skupiny
 
Využití skupinové dynamiky
 


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2021