Panely zapojených expertů a stakeholderů

Uživatelské panely jsou specializované skupiny složené z lidí, kteří budou využívat výsledky projektu. Všichni zúčastnění mohou sdílet informace a přispívat k diskuzi; koncensu (souhlasu) zapojených aktérů je obvykle dosaženo prostřednictvím hlasování.

Zapojeným expertům byly prezentovány syntetizované a sumarizované informace (výsledky využitých výzkumných metod a technik), které s nimi byly dále diskutovány ve snaze získat doporučení nejen pro danou řešenou problematiku, ale také pro další průběh projektu. Průběžně tak vznikala společná vize řešeného projektu (podobně viz Potůček, 2006).

Panel zapojených expertů byl realizován opakovaně, konkrétně třikrát, poprvé nad výsledky sebeevaluace stakeholderů, podruhé nad výsledky dotazníkového šetření a situační analýzy a potřetí jako diskuze k Případové studii. V rámci interaktivního zapojení účastníků byly využity poziční mapy, kde měli účastníci možnost svůj názor na dané téma umístit na konkrétním místě (souřadnici) ve čtyřech významových kvadrantech vytvářených osami x a y. Při online setkání bylo využito také nástroje Mural, v němž účastníci zapisovali svá očekávání od výstupů projektu a následně hlasovali o jejich prioritizaci. Takto realizované panely zapojených expertů a stakeholderů sloužily souhrnně k validizaci a rozšíření poznatků. Měly ovšem také roli informativní. Akcí se zúčastnilo 55 osob. Z každé akce byl pořízen zápis, který sloužil členům projektového týmu jako doporučení pro další práci na projektu.


Pozvánka


Cílová skupina

V obecné rovině lze říci, že je cílovou skupinou skupina expertů zabývajících se daným tématem. V našem případě se jednalo o aplikační garanty projektu, spolupracující organizace a stakeholdery.

Kroky realizace

 1. Vymezení tématu
 2. Výběr členů panelu
 3. Dohodnutí harmonogramu setkání panelu
 4. Realizace jednotlivých zasedání panelu
 5. Pořizování zápisů a jejich zapracování do podoby závěrečných výstupů projektu

Základní principy realizace

 • Reflexivní podstata setkání
 • Atmosféra otevřenosti a důvěry
 • Kolaborativní postupy práce
 • Využívání konstruktivní kritiky

Co je pro realizaci potřeba zajistit

 • Organizační tým
 • Členy panelu
 • Místnost s technickým vybavením (PC, dataprojektor, flipchart, sezení uspořádané pro potřeby jednání...)
 • Facilitátora a zapisovatele

Možné návazné metody

Podstatou techniky je její cykličnost, která se promítá v opakované reflexi. Akce probíhala pravidelně po realizaci specifické fáze projektu.

Rozšiřující tipy a doporučení

V případě jiných projektů (které nemají předem dáno zastoupení aplikačních garantů z praxe deklarujících zájem pro využití výsledků projektu), je důležité provést systematickou analýzu zájmových skupin a zohlednit tak zájmy politické, finanční, výzkumné, anebo praktické ve vztahu k využití výstupů projektu.

Příklady dobré praxe

Potůček, M. (ed.) (2006). Manuál prognostických metod. Praha: Slon.

Výhody a nevýhody použití

Výhody
Nevýhody
Zisk reflexe
Časová a personální náročnost
Validizace výstupů projektu
Nutnost transparentní prezentace dat i s jejich limity
Zisk doporučení pro realizaci dalšího postupu prací na projektu
Potřeba dosažení koncensu, která může být u některých témat obtížná
 
Změna účastníků v důsledku personálních změn zapojených organizací


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2021