Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru

Webové stránky představují výzkumný projekt TA ČR s názvem „Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru“, který je realizován na Fakultě sociálních studií ve spolupráci s Fakultou stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Kód projektu

TL02000071

Období řešení projektu

02/2019 – 11/2021

Poskytovatel

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Program

TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Kategorie VaV

Aplikovaný výzkum

Projekt a jeho výsledky posilují partnerství mezi diverzifikovanými skupinami aktérů za využívání zásad společenské koexistence (tolerance, nediskriminace atd.) a umožňují reflexi a adaptaci společnosti na výzvy 21. století spojené s globalizací, atomizací a byrokratizací společnosti za využití participativních komunitně založených metod posilujících teritoriální kohezi a inkluzi. Projekt je založen na principech zplnomocnění, kolaborace a integrace poznatků, které vedou k a) posílení pocitu sounáležitosti s komunitou a místem, b) transparentnímu, legitimnímu a společensky odpovědnému (spolu) rozhodování, c) zvýšení kvality života a pocitu bezpečí v lokalitě, d) podpoře strategicky udržitelného rozvoje a efektivního nakládání s veřejnými prostředky, f) překlenutí strukturálních nerovností.

Cílem projektu je vytvořit v rámci cykličnosti procesu participativního akčního výzkumu v konkrétní lokalitě (Hlavní třída v městském obvodu Ostrava Poruba) metodiku participativního plánování, která umožní: a) zapojit občany do definování jejich životního prostoru; b) zapojit do procesu participativního plánování i ty cílové skupiny, které jsou z něj tradičně vylučovány; c) využívat širokého spektra metod a technik participativního plánování založených na posílení sociální inkluze a sociální koheze v městském prostoru ze všech úrovní participace; d) posilovat inkluzi a sociální kohezi. Dopadovým cílem projektu je a) rozvoj legitimní interakce mezi občanem a samosprávou za pomocí zavádění inovativních metod; b) odpovědná tvorba veřejných politik.
TA ČR Projekt TL02000071 Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru je řešen s finanční podporou TA ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 03. 2019