Techniky využité v rámci participativního plánování

V této kapitole představíme jednotlivé techniky využité v rámci participativního plánování v městském prostoru. V rámci designu výzkumu jsme využili případovou studii jako zastřešující metodologický přístup pro tvorbu dat.

Případová studie

Případová studie je jednou z nejčastějších metod kvalitativního výzkumu. Jedná se o detailní studium jednoho případu, ať už je tento případ vymezen jakkoli. Gerring (2006) vymezuje případ jako prostorově ohraničený jev pozorovaný v jednom časovém bodě nebo v jednom časovém období. Případ tedy musí být uzavřený, mít jasné hranice, vnitřní logiku fungování a specifickou podstatu. Případem přitom může být jedna osoba, jeden jev, jedna organizace anebo, jako je tomu v našem případě, jedno území – Hlavní třída v Ostravě-Porubě. V rámci případové studie je cílem výzkumníků získat, co (významově) nejširší a (obsahově) nejhlubší data o jednom případu za účelem zisku celostního pohledu a vhledu do dané problematiky. Takto designovaná případová studie vychází metodologicky z předpokladu, že pokud získáme ono celostní porozumění jednomu případu, lépe porozumíme jiným (podobným) případům. V rámci metodologického zaměření jsme zvolili tzv. jedinečnou případovou studii, která klade důraz na porozumění jedinečnosti konkrétního případu. Naše případová studie je tedy idiografická, jejím cílem je: popsat, vysvětlit nebo interpretovat určitý případ, bez nároků na generalizaci našich poznatků. I přes to, že je případová studie jednou z nejvyužívanějších metod v kvalitativním výzkumu, je nezbytné uvést (v souladu s kritikou pozitivistické tradice), že její kvalita úzce souvisí s kvalitou jejího zaměření a že není často schopna poskytnout jasné nástroje k verifikaci poznatků výzkumu a k tvorbě teorie (Levy, 2008). V naší případové studii jsme kombinovali synergii využití: a) kvalitativních i kvantitativních výzkumných strategií; a b) odbornosti technických i netechnických vědních oborů. Níže je prezentovaná přehledová tabulka využití jednotlivých technik participace.


Případová studie


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 11. 2021